Matkaehdot Stockholm - Abiristeilyt

MATKAEHDOT

Resevillkor på svenska nedan.
Travel conditions in English below.

Ennakkovaraus ei ole vielä sitova. Vasta ennakkomaksuilla vahvistetaan varaukset.
Risteilyn ikäraja on 18-vuotta. Abiristeilylle ryhmä ei tarvitse valvojia mukana.
Mikäli ryhmässänne on alaikäisiä risteilyn koittaessa, ottakaa yhteys Lehtimäki Matkoihin abiristeilyt@lehtimakigroup.fi puh. 020-7509509 ma-pe 9-16.

  • Abiristeilyllä noudatamme Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä alla olevia lisä- ja erityisehtoja.
  • Lehtimäki Matkat ja varustamot pidättävät oikeuden alus- ja/tai päivämäärä-, sekä aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin (Nelonen Media Live Oy).

11.2.2021 VIKING LINE MARIELLA & 12.2.2021 VIKING LINE GABRIELLA

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILYT TUKHOLMA 2021 (poikkeus Yleiset Matkapakettiehdot, 4.1. kohtaan) ENNEN 31.3.2020 TEHDYT VARAUKSET (KOKONAISHINTA 149 €/HLÖ)

Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa: 99 €/hlö
13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
Nimenmuutoskulu 1.2.2021 jälkeen 10 €/muutettu nimi.

HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

PERUUTUSEHDOT – ABIRISTEILYT TUKHOLMA 2021 (poikkeus Yleiset Matkapakettiehdot, 4.1. kohtaan) 1.4.2020 JA SEN JÄLKEEN TEHDYT VARAUKSET (KOKONAISHINTA 159 €/HLÖ)

Aikaisemmin kuin 6 kk ennen matkaa: 20 €/hlö toimistokuluina
6 kk – 30 vrk ennen matkaa: 50 €/hlö
29 vrk – 14 vrk ennen matkaa: 109 €/hlö
13 vrk tai myöhemmin: Koko matkan hinta
Nimenmuutoskulu 1.2.2021 jälkeen 10 €/muutettu nimi.

HUOM! Peruutusehdot astuvat voimaan ensimmäisen maksun suoritettuasi. Hoidathan matkavakuutuksesi kuntoon jo ensimmäisen maksun yhteydessä, koska peruutusehdot ovat voimassa myös sairaustapauksissa. Tarkista myös matkavakuutuksen kattavuus.

Suomen ja muiden Pohjoismaiden kansalaiset: Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti) kansalaisia koskee passivapaus eli Pohjoismaiden kansalaiset voivat liikkua Pohjoismaissa ilman matkustusasiakirjaa. Henkilöllisyys on tarvittaessa voitava todistaa. Mikäli Pohjoismaiden kansalainen matkustaa ilman passia tai henkilökorttia, tulee hänellä olla mukanaan jokin muu viranomaisen myöntämä asiakirja (esim. ajokortti).

RESEVILLKOR

Förhandsbokningen är ännu inte bindande. Endast förskottsbetalning bekräftar bokningar.
Åldersgränsen för kryssningen är 18 år. För Abikryssningar behöver gruppen ingen övervakare om alla är 18 eller över.
Om det finns minderåriga i din grupp när kryssningen startar, vänligen kontakta Lehtimäki Matkat abiristeilyt@lehtimakigroup.fi tfn 020-7509509 mån.–fre. 9–16.

  • På Abikryssningar följer vi de allmänna paketresevillkoren och de ytterligare och speciella villkoren nedan.
  • Lehtimäki Matkat och rederierna förbehåller sig rätten att ändra fartyg och / eller datum, samt schema och program (Nelonen Media Live Oy).

11.2.2021 VIKING LINE MARIELLA & 12.2.2021 VIKING LINE GABRIELLA

AVBOKNINGSVILLKOR – ABIKRYSSNINGAR STOCKHOLM 2021 (undantag från punkt 4.1 i de allmänna paketresevillkoren) BOKNINGAR GJORDA FÖRE 31.3.2020 (TOTALT PRIS 149 €/PERSON)

Tidigare än 6 månader före resan: 20 €/person som kontorskostnad
6 månader – 30 dagar före resan: 50 €/person
29 dagar – 14 dagar före resan: 99 €/person
13 dagar eller senare: Pris för hela resan
Kostnad för namnbyte efter 1.2.2021: 10 €/ändrat namn.

OBS! Avbokningsreglerna träder i kraft efter den första betalningen. Ta hand om din reseförsäkring i samband med den första betalningen, eftersom avbokningsreglerna även gäller vid sjukdom. Kontrollera också täckningen av din reseförsäkring.

AVBOKNINGSVILLKOR – ABIKRYSSNINGAR STOCKHOLM 2021 (undantag från punkt 4.1 i de allmänna paketresevillkoren) BOKNINGAR GJORDA 1.4.2020 OCH EFTER (TOTALPRIS 159 €/PERSON)

Tidigare än 6 månader före resan: 20 €/person som kontorskostnad
6 månader – 30 dagar före resan: 50 €/person
29 dagar – 14 dagar före resan: 109 €/person
13 dagar eller senare: Pris för hela resan
Kostnad för namnbyte efter 1.2.2021: 10 €/ändrat namn.

OBS! Avbokningsreglerna träder i kraft efter den första betalningen. Ta hand om din reseförsäkring I samband med den första betalningen, eftersom avbokningsreglerna även gäller vid sjukdom. Kontrollera också täckningen av din reseförsäkring.

Nordiska medborgare behöver inte uppvisa pass för resor inom Norden – men alla resenärer måste, p.g.a. passagerarregistreringsreglerna och sjöfartsskyddsreglerna, kunna legitimera sig med en giltig identitetshandling med fotografi. För medborgare i andra länder krävs ett pass eller ett nationellt identitetskort som har utfärdats av det landet vars medborgarskap man har. Om en nordisk medborgare reser utan pass eller identitetskort måste hen ha med sig något annat dokument som utfärdats av myndigheten (t.ex. körkort).

TRAVEL CONDITIONS

Pre-booking is not yet binding. The first payments will confirm bookings.
The age limit for the cruise is 18 years. For the Abiristeilyt cruise, the group doesn’t need any guardians if everyone is 18 or over.
If there are minors in your group when the cruise starts, please contact Lehtimäki Matkat at abiristeilyt@lehtimakigroup.fi or on tel. 020-7509509 Mon-Fri 9-16.

  • On Abiristeilyt cruises, we comply with the General Travel Package Terms and Conditions as well as the additional and special conditions below.
  • Lehtimäki Matkat and the shipping companies reserve the right to change the vessel and/or date as well as the schedule and programme (Nelonen Media Live Oy).

11/2/2021 VIKING LINE MARIELLA & 12/2/2021 VIKING LINE GABRIELLA

CANCELLATION POLICY – ABIRISTEILYT CRUISES STOCKHOLM 2021 (exception to Section 4.1 of the General Travel Package Terms and Conditions) BOOKINGS MADE BEFORE 31/3/2020 (TOTAL PRICE €149 PER PERSON)

Earlier than 6 months before the trip: €20 per person as office expenses
6 months – 30 days before the trip: €50 per person
29 days – 14 days before the trip: €99 per person
13 days or later: The total price
Name change cost after 1/2/2021 €10 per changed name.

NOTE! The cancellation policy will come into effect after the first payment.
Please take out travel insurance at the time of the first payment, as the cancellation policy also applies in case of illness.
Check the coverage of your travel insurance.

CANCELLATION POLICY – ABIRISTEILYT CRUISES STOCKHOLM 2021 (exception to Section 4.1 of the General Travel Package Terms and Conditions) 1/4/2020 AND BOOKINGS MADE AFTER (TOTAL PRICE €159 PER PERSON)

Earlier than 6 months before the trip: €20 per person as office expenses
6 months – 30 days before the trip: €50 per person
29 days – 14 days before the trip: €109 per person
13 days or later: The total price
Name change cost after 1/2/2021 €10 per changed name.

NOTE! The cancellation policy will come into effect after the first payment.
Please take out travel insurance at the time of the first payment, as the cancellation policy also applies in case of illness.
Check the coverage of your travel insurance.

Citizens of Finland and other Nordic countries:
Citizens of the Nordic countries (Finland, Sweden, Denmark, Norway, Iceland) are subject to passport freedom, so Nordic citizens can move throughout the Nordic countries without a travel document. If necessary, your identity must be proved. If a Nordic citizen travels without a passport or identity card, they must have some other document issued by the authorities (e.g. driving licence).